Het Landelijk informatiepunt milieuwethandhaving LIM informeert overheden over milieuwethandhaving. Het LIM verzamelt en verschaft actuele kennis en is onafhankelijk. Zij onderhoudt nauwe contacten met partijen die handhavingsbeleid en -programma’s ontwikkelen en uitvoeren, zoals het LOM, het Ministerie van VROM, de Servicepunten handhaving (SEPh’s), gemeenten provincies en waterschappen.
LIM is een onderdeel van het informatiecentrum milieu InfoMil.

Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) is opdrachtverlener voor het LIM. Al in 1997 constateerde de Landelijke Coördinatie Commissie Milieuwethandhaving (LCCM), dat er met name in het uitvoeringsveld behoefte bestond aan een centraal informatiepunt voor handhavingsinformatie. In samenhang met de ontwikkelingen rond de bestuursovereenkomsten, die eveneens hun wortels hebben in 1997, werd in 1999 besloten tot de instelling van een Landelijk Informatiepunt Milieuwethandhaving (LIM). Vanwege de nauwe relatie tussen handhaving en vergunningverlening is het LIM ondergebracht bij het Informatiecentrum Milieu, InfoMil.

Begin 2003 hebben het Bestuurlijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (BLOM) en het Ambtelijk Landelijk Overleg Milieuhandhaving (ALOM), waarin alle milieuhandhavingspartners vertegenwoordigd zijn, de taken van de LCCM overgenomen, inclusief de opdrachtverlening voor het LIM.

Milieu tussen beleid en praktijk

Voor wie is het LIM?

 • Alle publieke handhavers van het milieubeleid en de mensen die werkzaam zijn bij de regionale servicepunten handhaving (SEPh’s)
 • Vergunningverleners, beleidsmedewerkers en bestuurders met oog voor handhaving
 • Bedrijven en adviseurs van gemeenten

Voor welke informatie kunt u bij het LIM terecht?

 • Handhavingsbeleid en milieuwet- en regelgeving met aandacht voor de verschillende kleursporen
 • Digitale doorverwijzigen en koppelingen van bestaande informatie(punten) voor milieuwethandhavers
 • Landelijke persberichten over (milieuwet)handhaving
 • Dossier “Professionalisering van de milieuwethandhaving” met onder andere beoordeelde praktijkvoorbeelden
 • Een (deels beveiligde) bibliotheek gevuld met de informatiedocumenten van en voor handhavers. Hier zijn praktische voorbeelden te vinden zoals checklisten, handhavingsbrieven en PV’s
 • Het beveiligde discussieplatform, alleen toegankelijk voor publieke handhavers en SEPh’s, biedt de mogelijkheid discussies te voeren, ervaring uit te wisselen of een vraag te plaatsen
 • Digitaal archief van Handhaving, het vakblad uitgegeven door het ministerie van VROM
 • Uitgezonderd is zaaksgebonden of operationeel advies

InfoMil Actueel (Handhaving) is opvolger van het LIM Infobulletin

Een belangrijke informatiebron was de digitale nieuwsbrief, het LIM Infobulletin. Deze gaf informatie en een overzicht van de milieuactiviteiten in het handhavingsveld en de ontwikkelingen in het milieubeleid. Het LIM Infobulletin is inmiddels opgegaan in de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van InfoMil, InfoMil Actueel, onder het item Handhaving (aanmelden voor InfoMil Actueel).

Oog voor de praktijk

Hoe pakt het beleid uit in de praktijk? Waar en waarom gaat het goed of juist mis? Waar is vraag naar?
Tijdens overleg met het LOM secretariaat, ministeries en werk- en projectgroepen brengen we uw ervaringen ter tafel, zodat beleidsmakers en collega handhavers daarvan kunnen profiteren.
De kennis van het LIM wordt niet alleen door het LOM, ministeries en onderzoeksinstellingen gevoed. Ook de ervaringen van bedrijven en milieu-ambtenaren (waaronder ook de SEPh’s en de Regiegroep Handhaving) zijn zeer waardevol voor ons. We zijn voortdurend op zoek naar deze praktijkvoorbeelden. Dankzij de helpdesk en door de contacten in het netwerk zijn onze medewerkers op de hoogte van ontwikkelingen in het veld. Praktische documenten die door handhavers digitaal beschikbaar worden gesteld om als voorbeeld of aanvulling te fungeren voor projecten van collega handhavers zijn te vinden in de bibliotheek. Een deel van deze documenten en het discussieplatform zijn beveiligd en zijn alleen te benaderen voor de handhavers die werkzaam zijn bij het bevoegd gezag en geregistreerd als gebruiker van het LIM.